مقاله بنده در روزنامه اطلاعات 27 تیرماه 98 در لینک های ذیل قابل مطالعه می باشد