وبگاه رسمی سعید کافی انارکی - ((ساربان)) وکیل پایه یک دادگستری، محقق مقطع دکترا حقوق بین الملل عمومی . مدرس دانشگاهای پیام نور شاهرود و علمی کاربردی بیارجمند از سال 1390، عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و مصحح نسخ خطی کهن ادبیات پارسی. Je suis professeur de droit international dans les universités Shahrood et Biarjomand depuis 2012. Je suis également avocat et membre de l'Association des études iraniennes des Nations Unies. mon troisième travail est correcteur de manuscrits littéraires farsi http://saeidca.ir 2020-02-21T17:30:29+01:00 text/html 2020-01-23T20:57:17+01:00 saeidca.ir سعید کافی انارکی_((ساربان)) گزارشی از نیمه راه- تصحیح تازه ای از دیوان حافظ- بر اساس کهن ترین نسخ http://saeidca.ir/post/17 <div align="justify"></div><p></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><div align="center"><br></div></font><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="direction: ltr;"><img width="684" height="607" align="middle" style="width: 678px; height: 607px; direction: ltr;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8385877618/55ff62f0_691e_408e_7988_08d766bb7947.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="direction: ltr;"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="direction: ltr;">با سلام به اطلاع مخاطبین محترم می رسانم که نسخ اهم و درجه اولی که در کار تصحیح حافظ در اختیار این حقیر می باشند به شرح ذیل است. چنانچه شما نیز نسخه ای خطی از دیوان حافظ را در کتابخانه ای می شناسید که تاریخ ترقیمه آن قبل از نیمه دوم قرن نهم هجری یعنی پیش از سنه 850 هجری قمری است، اطلاع رسانی از مشخصات و محل نگهداری آن به بنده؛ مزید امتنان و تشکر و خدمتی به فرهنگ پارسی و غنای بیشتر دیوان حافظ&nbsp; در آینده خواهد بود. <br></font></div><div><font color="#cc0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" face="Mihan-Nassim" size="4">در صورت معرفی چنین نسخه ای از سوی شما ودسترسی مصحح به آن؛ <font color="#cc0000">این منبع به نام&nbsp; شخص شما</font> در جامع ترین و موثق ترین تصحیح دیوان حافظ مورد بهره قرار خواهد گرفت و ماندگار خواهد شد : </font><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font> </div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه کتابخانه دربار سلطان احمد ایلکانی نوشته شده سنه 785&nbsp;<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه&nbsp; سنه 792 اعلی مرندی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سنه 800 بدری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه&nbsp; 801 نورعثمانیه<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 802 مجموعه <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 803 تاشکند<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 807 تاجیکستان</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 811 کو</font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 813 مجموعه ل</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 814 ایاص<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 816 ایاص<br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه&nbsp; سنه 818 هند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 820 م</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه&nbsp; 821 میشیگان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 822 اس</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 827&nbsp; کمبریج</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 827 خلخالی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 831 آپ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 834 مج</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه سنه 839 بودلیان <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">و بیش از چهل نسخه دیگر از کتابخانه های سرتاسر جهان تا پایان قرن نهم هجری.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff0000">جهت مشاهده نمونه ای از غزلیات تصحیح شده با بهره از منابع فوق؛ روی لینک زیر کلیک بفرمایید</font></div><div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3333ff">&nbsp;<a href="http://s6.picofile.com/d/8387765842/bcd347cc-d138-47a7-a9d0-74d8c8628a51/biakeghasreamal.pdf" target="" title="دانلود فایل PDF">اینجا کلیک کنید</a>&nbsp;</font></div><a href="http://s6.picofile.com/d/8387765842/bcd347cc-d138-47a7-a9d0-74d8c8628a51/biakeghasreamal.pdf" target="" title="دانلود فایل PDF"><div></div></a></div><div align="left"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#006600">سعید کافی انارکی- ساربان</font></b></font></div><div align="left"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#006600"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#006600"><img width="562" height="844" align="middle" style="width: 550px; height: 845px; direction: ltr;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8385875934/bayaz_ashare.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><p align="right"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img width="666" height="957" align="middle" style="direction: ltr;" alt="" src="http://s7.picofile.com/file/8385876050/2152_sher_00155.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></p><div><br></div><div><br></div><p align="center"><img width="852" height="422" align="middle" style="width: 672px; height: 438px; direction: ltr;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8385876142/WP_20190701_01_35_34_Pro.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img width="716" height="395" align="absmiddle" style="width: 645px; height: 406px; direction: ltr;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8385876526/WP_20190627_16_23_00_Pro_LI.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img align="absmiddle" alt="813" src="http://s7.picofile.com/file/8385876626/2020_01_24_1_14_55.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img width="564" height="579" align="absmiddle" style="width: 595px; height: 579px; direction: ltr;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8385876684/20191119_151428.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img width="676" height="663" align="bottom" style="width: 608px; height: 665px; direction: ltr;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8385876700/255195_0009.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img width="514" height="473" align="absmiddle" style="width: 591px; height: 474px; direction: ltr;" alt="" src="http://s7.picofile.com/file/8385876726/2020_01_24_1_06_07.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img width="664" height="576" align="absmiddle" style="width: 619px; height: 576px; direction: ltr;" alt="" src="http://s7.picofile.com/file/8385876776/39864129_0837_411b_d2c0_08d74c1380ff.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center"><img width="706" height="472" align="absmiddle" style="width: 643px; height: 473px; direction: ltr;" alt="801" src="http://s7.picofile.com/file/8385876800/WP_20200101_11_18_42_Rich.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img align="absmiddle" alt="" src="http://s7.picofile.com/file/8385876834/31_00005_00205.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img width="545" height="1052" align="middle" style="width: 591px; height: 1053px; direction: ltr;" alt="827" src="http://s6.picofile.com/file/8385877034/20191217_130133.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img width="654" height="670" align="absmiddle" style="width: 581px; height: 497px; direction: ltr;" alt="" src="http://s7.picofile.com/file/8385877492/WP_20190930_12_24_00_Pro2.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img width="549" height="641" align="bottom" style="width: 660px; height: 643px; direction: ltr;" alt="گل در بر و می در کف و " src="http://s6.picofile.com/file/8385877584/Obras_Maestras_de_la_Miniatura.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="direction: ltr;"><img width="701" height="738" align="absmiddle" style="width: 590px; height: 598px;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8385876450/03_00263_00202.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></p><p align="center"><br></p><div align="center"></div><p></p> text/html 2019-10-27T19:11:00+01:00 saeidca.ir سعید کافی انارکی_((ساربان)) درباره سعید کافی انارکی- ساربان http://saeidca.ir/post/1 <p></p><div style="text-align: center;"><strong><font size="3" color="#993399">Welcome to Saeid.K.A.(Sareban) official website</font></strong></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Office Address: Number 214 of Royal adminestrative &amp; commercial Center-Ferdoosi Street- Shahrood</font></div><p></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">Telefax: 0098-23-32247058<br> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">**************************** </font></p><p style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاهرود میدان امام ابدای خ 22 بهمن- ساختمان اقتصاد نوین طبقه اول دفتر وکالت رضا تیموری و سعید کافی انارکی</font></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;"></span> </p><p>موبایل : </p> <p><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">0912-193-6702</span> </p> <p><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">0912-373-1902</span> </p> <p><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">0930-373-1902</span> </p> <p><u></u> </p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">تلفکس: </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important;">02<span style="float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important;">3</span></span> </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-Nassim">32247058 </font></p> <p>----------------- </p> <p><strong style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; پست الکترونیک - Email</font></strong></p><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><div style="text-align: center;"><strong><font color="#3333ff">Saeidka@outlook.com</font></strong></div></font><div style="text-align: center;"><b><br></b></div> <p></p> <p><font size="3" face="Mihan-Nassim"><strong>قبول دعاوی در امور کیفری،حقوقی،خانوادگی، ثبتی و ملکی، حقوقی بین المللی و غیره خاصه در استان های سمنان، تهران و اصفهان</strong><br> </font></p> <p><font size="3" face="Mihan-Nassim">مشاوره تلفنی رایگان از ساعت 18 عصر الی 21 در ایّام کاری توسط کارشناسان حقوقی مستقر در دفتر به هم میهنان گرامی ارائه می گردد. </font></p> <p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> شماره تماس مربوطه برای مشاوره </font></p> <p><font size="3" face="Mihan-Nassim">023-32247058 </font></p> <p><font size="3" face="Mihan-Nassim">می باشد. </font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim">همچنین بدین وسیله به اطلاع هموطنان محترم تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی می رساند که کلیه امور حقوقی و قضایی این عزیزان در این دار الوکاله با کمال مسرت به صورت کاملاً رایگان انجام خواهد شد. </font><p><img alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8330865376/PSX_20180704_023712.jpg"> </p> <p><a title="" target="_blank" data-href="http://biar-law.blogfa.com/"></a><a title="" target="_blank" data-href="http://biar-law.blogfa.com/"></a><a title="دانشگاه علمی و کاربردی بیارجمند" target="_blank" data-href="http://www.biar-law.ir/">My academic Careers - Mes Carrières académiques</a> </p> <p><a title="در آمدی بر جامعه شناسی حقوق بین الملل" target="_blank" data-href="http://www.khorsandypub.com/product/589/درآمدی-بر-جامعه-شناسی-حقوق-بین-الملل">- لینک دسترسی به تألیفات سعید کافی انارکی- اینجا کلیک کنید</a> </p> <p><a title="" target="_blank" data-href="http://biar-law.blogfa.com/"></a><a title="وبگاه دانشکده حقوق" target="_blank" data-href="http://www.biar-law.blogfa.com/">سعید کافی انارکی در دانشگاه- اینجا کلیک کنید</a> </p> <p><a title="حقیر در دانشگاه پیامنور شاهرود" target="_blank" data-href="http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Paper&amp;CategoryID=0568e7a9-34aa-4b35-9092-937045f0de43&amp;WebPartID=231c40a9-96ff-432b-a212-9fead6c0c524&amp;ID=719c46b8-c019-4aa5-b575-469229893024">حقیر در دانشگاه پیامنور شاهرود</a> </p> <p><img alt="انتشارات خرسندی" src="http://www.khorsandypub.com/media/catalog/product/lg_9274f_untitled_1.jpg" "=""><br> </p> <p><a title="انتشارات خرسندی" target="_blank" data-href="http://www.khorsandypub.com/product/589/درآمدی-بر-جامعه-شناسی-حقوق-بین-الملل">برای تهیه کتاب فوق اینجا کلیککنیدs</a> </p> text/html 2019-10-27T18:55:03+01:00 saeidca.ir سعید کافی انارکی_((ساربان)) جامعه شناسی نظام سرمایه داری و لیبرالیزم اقتصادی http://saeidca.ir/post/16 <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Jadid&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL">در آمدی بر جامعه شناسی اقتصاد سرمایه داری و لیبرالیزم اقتصادی از منظر</span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Jadid&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL">اقتصاد داخلی و بین المللی<o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL">سعید کافی انارکی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL"><br></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b><font face="Mihan-Nassim"><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;">اهمیّت اقتصاد در مطالعات و پژوهشهای جامعه شناختی تا بدانجا است که می توان آن را بعنوان مهم ترین متغیّر مستقل در کلیّۀ مناسبات اجتماعی و رکن اساسی جمیع فروع جامعه مانند، سیاست، ایدئولوژی، اخلاقیات</span></b><span style="text-align: justify;" dir="LTR"></span><span style="text-align: justify;" dir="LTR"></span><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;">و غیره به شمار آورد.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img width="1" height="596" align="middle" style="width: 360px; height: 343px;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8376443550/WhatsApp_Image_2019_09_23_at_20_29_59_1_.jpeg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;">&nbsp;<o:p></o:p></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;">اخبار فراوانی که در این ایّام به اقتضای فشارهای اجتماعی و مطالبه افکار عمومی از فساد مالی و اقتصادی و دستگیری برخی از مسؤولین و مدیران ارشد سازمان ها و ارگانهای دولتی و خصوصی کشور به دست ما می رسد و به پشتوانه رویکرد تازۀ دستگاه قضایی در مبارزه با فساد؛ امروز از دامنه های عمیق آن در اجزای گوناگون قوای سه گانه کاشف بعمل آمده؛ پرداختن به یک بررسی علمی و تحلیلی جامعه شناختی که مبتنی بر یک آسیب شناسی اجتماعی (</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" dir="LTR">Social Pathology</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) باشد را ضرورت بخشیده که در ادامۀ این نوشتار مورد توجّه خواهد بود. مقدمتاً لازم به ذکر است که نگارندۀ این سطور فارغ از هرگونه گرایش سیاسی و ایدئولوژیک با رعایت اصل بنیادین ((بی طرفی))</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;">تا حد ممکن از ورود پیش داوری ها و ارزشهای ذهنی خویش به حوزه بحث علمی اجتناب و &nbsp;اصول عینّیت گرایی (</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" dir="LTR">Objectivity</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) را در دستور کار خود قرار داده است.</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Nassim"><b>با این دیباچه موجز؛ آغاز بحث ما در این است که جامعه شناسان بزرگ و بنیانگذاران رهیافت های علمی جامعه شناسی، موافق با منطق و عقل سلیم انسانی اثبات کرده اند که <u>در بستر یک اقتصاد سالم و عاری از فساد، جامعه ای سالم و پویا استوار خواهد شد. </u>بعبارت دیگر؛ بر یک زیر بنای خراب، سست و عاری از سلامت، هرگز رو بنایی مستحکم و قابل اعتماد ساخته نخواهد شد. امّا ترسیم طرح و ساختمان بسیار پیچیدۀ جامعه در مختصات و نموداری که اساس آن بر اقتصاد است؛ نیازمند نگارش دهها فصل، بخش و گفتار علمی است و در این مقال امکان بسط آن وجود ندارد. امّا با امعان نظر در چند مثال ساده می توان به اهمیّت وافر و زیر بنایی اقتصاد؛ بر کیفیّت روبنا و سرنوشت جوامع انسانی پی برد و دانست که بدون سامان یافتن بحر اقتصاد، سفینۀ جامعه در تلاطم طوفان و خروش غرایز انکار ناپذیری چون حرص و آز انسانی هرگز به ساحل سعادت، آرامش و رفاه جمعی نایل نخواهد شد<sup>1</sup>.<span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></span></b></font></span></p><p align="left" class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img width="1" height="406" align="middle" style="width: 372px; height: 271px;" alt="" src="http://s7.picofile.com/file/8376443568/WhatsApp_Image_2019_09_23_at_20_29_59.jpeg" border="0" vspace="0" hspace="0"></span></p><p align="left" class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; direction: ltr;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;"><font face="Mihan-Nassim"><strong>نتایج و ثمرات پر مدعاترین دموکراسی های کاپیتالستیک غربی؛ گواه بر آن است که ((لیبرالیزم اقتصادی)) بسان یک عامل بیماری زا؛ نه تنها ارگانیزم جوامع سرمایه داری را معیوب کرده است بلکه رفته رفته فضایل و ارزش های ((اخلاقی- انسانی)) را به نفع سود و منفعت صاحبان قدرت و ثروت کمرنگ و ضد ارزشهای مادی و فرهنگی مبتنی بر رقابت را که عاری از هرگونه تعاون و نوع دوستی است؛ جایگزین فضایل و ارزش های راستین انسانی کرده است.</strong></font></span></span></span></p><p align="left" class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; direction: ltr;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;"><font face="Mihan-Nassim"><strong><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; direction: ltr;"><font face="Mihan-Nassim"><strong><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>در این جوامع؛ ضد ارزشهای مذکور به وجهی شتابنده در کُنه شخصیّت انسان و اجزای جوامع بشری رسوخ کرده اند و فضایل کلاسیک و غیر مادی انسانی؛ نظیر خود شناسی، کمال طلبی، قناعت، سخاوت، برادری، برابری، تعاون و طبیعت دوستی را کمرنگ و به جای آن ضد ارزشهای مادی نظیر؛ ثروت پرستی، اشرافی گرایی (</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR">Luxurism</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">)، برند خواهی(</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR">Brand</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">)، سلبریتیزم</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"> </span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">(</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR">Celebritism</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">)، خود پرستی (</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR">Egoeism</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">)، لذت جویی و روابط جنسی بی هنجار مانند همجنسگرایی، روابط جنسی گروهی و غیره را رفته رفته از طریق قدرت رسانه ای خود در سطوح و طبقات مختلف جامع تحت استیلای هجمۀ فرهنگی سرمایه داری و به طور خاص میان جوانان؛ نهادینه می کنند. بعبارت دیگر در نظام سرمایه داری، ضد ارزش های فوق سبب تقویت شدید عطش برای تمتع و بهره هرچه بیشتر افراد از لذات مادی شده و بدین واسطه؛ رقابتهای اقتصادی را در کلیۀ سطوح خرد و کلان جامعه تشدید می کند. در این اتمسفر شدیداً بیماری زا که برخاسته از مقتضای ذات نظام اقتصاد آزاد است؛ به صورت مستقیم و غیر مستقیم هر روز به انسان در نهادهای مهمی چون خانواده، مدرسه و رسانه تلقین داده می شود که یگانه راه رستگاری و سعادت به دست آوردن ثروت و رسیدن به ثروت طبقات اشرافی جامعه است و داشتن هرگونه کرامت و فضیلت اجتماعی؛ بدون داشتن ثروت بی معنا است. بر این پایه؛ رویکرد فوق در نهایت موجبات افزایش فاحش مصرف گرایی و صعود خط نمودار سود بنگاههای اقتصادی و انباشت هرچه بیشتر سرمایه برای صاحبان ثروت را فراهم می آورد، جامعه را به شدت طبقاتی می کند و <u>مردم را در یک شبه جنگ مستور رقابتی یا یک تنازع کاپیتالستیک؛ برای بقا و رقابت بر سر تصاحب منابع بیشتر درگیر می نماید.</u></span></strong></font></span></span></strong></font></span></span></span></p><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; direction: ltr;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><strong style=""><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; direction: ltr;"><p align="left" class="MsoNormal" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 14pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="left" class="MsoNormal" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 14pt; margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;"><font face="Mihan-Nassim"><strong>توضیح ساز و کار ایجاد ثروت و کیفیّت توزیع آن در اقتصاد سرمایه داری از حوصله این مقالت خارج است و فیلسوفان و اقتصاد دانان به تفصیل در باب آن سخن گفته اند. اما آنچه را که در این مقام اشارتش ضرورت دارد آن است که تاکنون نه تنها وعده های واهی طرفداران و اندیشه پردازان لیبرالیزم اقتصادی هرگز محقق نشده، بلکه تاریخ به مرحلۀ پایان کارزار و جنگ تمدّن ها نرسیده و ثابت شده است که بهشت لبریز از نعمت و فراوانی کاپیتالیزم که همگان در آن فرصت های برابر در بهره از مواهب را داشته باشند؛ چیزی بیش از یک ادعای کاملاً غیر علمی، تحقق ناپذیر و کذب نیست. </strong></font></span></p><p align="left" class="MsoNormal" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 14pt; margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;"><font face="Mihan-Nassim"><strong><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;"><font face="Mihan-Nassim"><strong>مردم در جوامع سرمایه داری؛ نیروی کار خود را به بهایی اندک می فروشند تا صاحبان قدرت و ثروت بر جاه و جلال خویش بی افزایند. ضد ارزشهای فوق؛ فرصت تأمل در کار جهان را از آدمیان سلب کرده و آنان را به حالی وا می دارد که عمری بکوشند تا در راه تأمین نیازهای اساسی خود مانند مسکن، بهداشت و درمان و غیره، توفیقی نسبی به دست آورند.</strong></font></span></strong></font></span></p><p align="left" class="MsoNormal" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 14pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><strong> <font face="Mihan-Nassim"><strong><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">این ضد ارزشهای نهادینه شده؛ کسب دانش و معرفت یا آموختن فنون را به انگیزه ای برای به دست آوردن پول بدل می کنند و بر خلاف روزگاران گذشته که علم؛ اسباب کمال، جهان بینی و خود شناسی آدمی بود و ابواب و اطراف گوناگون عالم را در مطمح نظر دانشمند فتح و گشایش می بخشید و مرد دانشمند را به علّامه ای جامع الطراف و فرزانه مبدّل می کرد (</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR">Multi disciplinary educations</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;"> <span lang="FA">)، امروزه کاملاً تک بُعدی (</span></span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR">Unidisciplinary</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">)</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"> </span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">و تجاری شده و غالباً فرد عالم؛ تنها و تنها در حوزه دانش خود صاحبنظر و با سایر معارف انسانی و تاریخی بیگانه است و بعنوان مثال تنها ممکن است در کنار دانش مهندسی ساختمان، اندک تخصصی نیز در شناخت بازیکنان مشهور فلان تیم ورزشی یا تعداد جوایز اسکار فلان فیلمساز هالیودی داشته باشد.</span></strong></font></strong></font></p><p align="left" class="MsoNormal" style="font-family: Mihan-Nassim; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="3" color="#cc0000">برای مطالعه متن کامل مقاله فایل پی&nbsp; دی اف آن را از لینک ذیل دانلود بفرمایید:</font></p><p align="left" class="MsoNormal" style="font-family: Mihan-Nassim; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="3" color="#cc0000"><br></font></p></span></span></strong><strong style=""><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; direction: ltr;"><p align="left" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" alt=""><font size="5" style="" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;<a href="http://s6.picofile.com/d/8379550418/712d7b18-e850-41b4-b3f5-a415ec6075e4/Sociology_of_Capitalism.pdf" target="_blank" title="PDF" style="">PDF File</a></font></p></span></span></strong></span></span></span><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,serif; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2019-08-12T17:59:06+01:00 saeidca.ir سعید کافی انارکی_((ساربان)) شیوع ترامپیسم در جامعه جهانی از منظر اصول علم جامعه شناسی http://saeidca.ir/post/15 با درود و احترام<div><br></div><div>مقاله اخیر این حقیر با عنوان فوق الذکر که در مورخه نوزدهم اَمرداد سال جای در بخش روابط بین الملل روزنامه شریف اطلاعات به زینت طبع آراسته گردید در ادامه مطلب؛ منعکس می گردد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="https://www.ettelaat.com/mobile/wp-content/uploads/picdata/2019/08/08-09/20-03-36.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#660000" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">لینک مقاله در روزنامه اطلاعات</font></div></div><div><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><a href="https://www.ettelaat.com/mobile/?p=133294&amp;device=phone" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold">روزنامه اطلاعات&nbsp;</font></a></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span dir="RTL" style=""><font size="3" style="" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><div> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="mso-no-proof:yes"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_2" o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="Description: C:\Users\Ariyan Digital\Desktop\Documents\س.jpg" style="width:140.4pt; height:174pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\ARIYAN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="س"> </v:imagedata></v:shape></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="mso-no-proof:yes"><v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="Description: C:\Users\Ariyan Digital\Desktop\2563684.jpg" style="width:313.2pt;height:403.2pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\ARIYAN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg" o:title="2563684"> </v:imagedata></v:shape></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; background-color: rgb(51, 204, 0);"><o:p style=""><b style=""><font size="4" style="" color="#ffffff">بخش اول - بخش دوم در لینک ادامه متن</font></b></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">غایت علوم و معارف بشری در عرصه بیکران عالم وجود، همانا یافتن و کشف مفتاحی است بر خزاین مکتوم در سرای هستی و برانداختن پرده از سیمای پر رمز و راز طبیعتی غریب و هزار چهره. امروزه گسترش روز افزون دامنه علم و تکامل آن در جنبه ها و ابعاد مختلف معرفتی،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ظاهری پویا و مدرن را برای تمدن گذار گرای ما به ارمغان آورده است و فارغ از نواقص فاحش مدنیّت و محدودیّت های فراوان و غیر قابل انکار موجود در اجتماعات انسانی؛ دورنمای فردا و غایت و عاقبت دهر در چشم مردم خوشبین و امیدوار چیزی جز خیر محض و نایل شدن تدریجی انسان به کمالی مطلوب در (( یک آرمان شهر سعادت جمعی)) نخواهد بود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">در روزگار معاصر جامعه شناسان ایده آلیست بیان می دارند که؛ علوم اجتماعی به موازات سایر دانش ها با سرعتی شگرف در مسیر تعالی به پیش می تازد و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>با تجاربی غنی و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مخزنی عظیم از داده هایی تاریخی که قدمتی به درازنای تاریخ تمدّن دارند، در زمره داعیه داران هدایت بشریّت در مسیر شکافتن سقف فلک و تغییر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>وضع موجود (</span><b><span lang="LA" dir="LTR" style="mso-ansi-language:LA">Status quo</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و در انداختن طرحی نو در سازمان جوامع انسانی هستند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">اما از سویی دیگر واقع گرایان استدلال می کنند که کاربست و اجرای اصول علوم اجتماعی و انسانی در جهان سیاست زدۀ معاصر با منافع صاحبان قدرت و سرمایۀ جهان غرب در تناقض است و ایشان هرگز اجازت نخواهند داد که دانشگاهها و اندیشکده های آکادمیک؛ دیدگاهها و نتایج پژوهشهای علمی خود را که با مصالح بنیادین ایشان در تضاد است<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از صفحه کاغذ و تئوری به عرصه عمل و اجرای مادی نزدیک نمایند. بعنوان مثال؛ علوم انسانی و شاخه های مهم آن چون اقتصاد، حقوق و جامعه شناسی به سهولت استدلال و اثبات می کنند که در سیاره زمین برای زدودن دایمی فقر و محرومیّت؛ امکانات و مواهب طبیعی کافی وجود دارد و از از طریق ایجاد سازکارهای اجتماعی مبتنی بر نوع دوستی، تعاون و همبستگی می توان بر گرسنگی، فقر و بی عدالتی در توزیع ثروت ها برای همیشه غلبه کرد. با این حال شبه تمدّن بشری، پس از گذار از هزاران سالی که با فقر و گرسنگی دست در گریبان است<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>با وجود توانایی مسلم مادی به دلیل ناتوانایی معنوی هنوز نتوانسته است بر آن غالب آید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در اینجا حاجت به ذکر نیست <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>که خوشبینی و نگاه پر امید ایدآل گرایان در هنگامه ی نمایان شدن کج کارکردهای تأسیسات و نهادهای اجتماعی در به قهقرا رفتن چرخه ی ایّام؛ رفته رفته به یأسی عمیق و اضطرابی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در خاطر بدل می گردد. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>چون نیک در کتاب تاریخ انسان بنگری؛ در خواهی یافت که از اعصار دورگذشته تا به امروز، سنگ سراچۀ دل های عدالت خواهان راسخ همواره به الماس آب دیده سُفته می شود و در نبردی باستانی که بین حق و باطل در جریان است برف عمر ما در آفتاب تموز زمان به رودبار شوره زار زمین <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>می پیوندد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">قریب به بیست سال از آغاز هزاره سوم می گذرد. پس از پایان آخرین قرن هزارۀ دوم؛ با پشت سر گذاردن تجربیات تلخ و هولناکی چون دو نبرد جهانی خانمانسوز، جنگ سرد و هزاران منازعه داخلی و بین المللی که با ریشه های استعماری، عقیدتی و سیاسی؛ موجبات مرگ و بی خانمانی میلیونها انسان بی گناه را فراهم آوردند، از بانگ باطل طبل نظام سرمایه داری و شیپور غریب و گنگ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>کننده لیبرالیزم غربی؛ بشریّت در توهم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>پوچ و لغو پایان تاریخ و حرکت شتابنده و مستقیم تمدن به سوی مدینۀ فاضله بود که از صدای مهیب فرو ریختن برج های دوگانۀ نیویورک و انفجار بمبهای عظیم ایالات متحده در خاورمیانه به ناگاه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>از خواب غفلت برخاست و دریافت که تاریخ همچنان در مسیر تنازع به پیش می تازد و بذر صلح جاویدان هرگز در باغ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>زمستان؛ سبز نخواهد شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در طول این مدت وقایع نامبارکی چون واقعۀ یازدهم سپتامبر، جنگ افغانستان و عراق، پیدایش داعش، جنگ های داخلی سوریه و یمن؛ تجاوزات و تصرفات قاصبانۀ روزمرۀ اسرائیل به اراضی فلسطین و جولان، قوت یافتن مجدد ناسیونالیزم ها و راست گرایی های افراطی در برابر تفکرات و نهادهای همگرا طلبی مانند اتحادیۀ اروپا که نمونه بارز آن اراده اکثریت مردم انگلستان بر جدایی آنها از نهاد پیشرو و متمدن هبستگی خواه اروپا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و انتخاب فردی نابهنجار و پر حاشیه مانند آقای بوریس جانسون به نخست وزیری بریتانیا که برای سرعت بخشیدن به روند تخریب پایه های اتحاد و همبستگی بریتانیا و سایر دول اروپایی در شرایطی که او دارای سوابق عجبیی چون رسوایی جنسی و تمایل به ناهنجار گری در کارنامه زندگانی خویش است و از جهت تشابه در رویکردهای رفتاری اش به رییس جمهور آمریکا؛ به ترامپ ثانی مشهور شده است. در عین حال کمی قبل تر انتخاب رییس جمهوری ناگرانمایه در دموکراسی پر مدعای آمریکایی و تفوق اندیشه محافظه کاران نو و تند رو بر کاخ سفید، فسادهای مالی گسترده که در بین سران کشورهای جهان و از کرۀ جنوبی و اسرائیل گرفته تا چین و ماچین و هندوستان، عدم توزیع عادلانه ثروت ها و منابع طبیعی زمین بین مردمان جهان، فقر، فساد، تبعیض و فحشا و امکان خریدن میلیونها برده <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>جنسی به صورت موقت در روسپی خانه های غالب جوامع توسعه یافته یا ناپیشرفتۀ عالم، توزیع گسترده مواد مخدر سنتی و صنعتی در جوامع و عدم موفقیّت دولتها در برچیدن این سودای <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مرگ از بازار مکارۀ دنیا و هزاران هزار معضل و مشکل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سرتاسر گیتی؛ جملگی دلالت بر تفوق و پیروزی ارزش های کاذب نظام کاپیتالیزم بر اخلاق و مدنیّت مبتنی بر تعاون و نوع دوستی دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">اگر بسان جامعه شناسان مکتب ساخت – کارکرد گرا، جوامع انسانی را به مثابه یک ارگانیزم اجتماعی زنده با ارکان و اجزای اصلی و فرعی در نظر آوریم؛ می توان تمامی معضلات برشمرده شدۀ فوق را به غدد اجتماعیی سرطانی(</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">Social Cancer</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و ظهور بیماری های مهلک در ساختمان و نظام <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بسیار پیچیده و ارگانیک جوامع انسانی معاصر تشبیه کرد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">با امعان نظر در تجربیات دو دهۀ گذشته در سطح جامعه جهانی؛ امروز جایی برای انکار شکست نظریه ((پایان تاریخ )) و عدم توفیق و بی لیاقتی لیبرالیزم سیاسی - اقتصادی در هدایت قافله فرهنگ و تمدن به سوی تعالی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>باقی نمانده است. مافیای قدرت و ثروت در مرکز سرمایه داری جهانی چنان نفوذ کرده اند که با تسلط بر رسانه ها ی ارتباط جمعی و اتّکا به قدرت پول؛ کارخانۀ دموکراسی پر مدعای غربی را دچار نتایج و ثمراث عجیبی چون دونالد ترامپ،برگزیت و بوریس جانسون کرده اند و صدها رجل و نسأ سیاسی برجسته و صاحب تجربه را در رقابت با قدرت صاحبان سرمایه ناکام و خانه نشین نموده اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">بر این پایه امروز بر ما پوشیده نیست که پایان جنگ سرد؛ آغاز حرکت مستقیم و بی مانع انسان لیبرال به<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سوی بهشت کاپیتالیستیک نبود و دست آوردهای ناشی از گسترش و توسعه تمدّن انسان؛ هرگز از نتایج مکتب لیبرالیزم سیاسی و اقتصادی نبوده است. با خروج بریتانیا از نهاد تمدن ساز اتحادیه اروپایی و انتخاب ترامپ ثانی (بوریس جانسون) بعنوان نخست وزیر این کشور در سرزمینی که خود را خاستگاه لیبرالیزم دانسته و به فیلسوفانی ساده دل چون جان لاک می بالد؛ داعیۀ لیبرالیست های غرب مبنی بر ((قطعیّت)) در توسعه پیشرو و مستقیم تمدّن <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>به سمت تعالی غایی را بدون هیچ تردیدی باطل می نماید. فی الجمله موارد بیشماری از این دست؛ادلۀ محکم ما در کشف اصل ((عدم قطعیّت مطلق)) در<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>استمرار تغییرات اجتماعی پیشرو (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA">Progressive social changes</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و اثبات چرخش معکوس یا همان امکان حرکت قهقرایی جامعه به سوی تجارب و رویکردهای بدوی می باشد (</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">Regressive changes</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>پرداختن و اشارت به آنها از اهمیّت علمی فراوانی برخوردار است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">در پژوهش های جامعه شناسی که مرتبط با تحلیل ساختار جامعۀ بین المللی هستند؛ رهیافت های تاریخی و تغییرات و نوسانات ((ساخت –کارکردی)) در جوامعی که به مثابه سیستم های اجتماعی پیچیده با برهم کنش و واکنش های بیشمار ما بین اجزا رفته رفته با یکدیگر متحد شده و با پیدایش ارگان ها و ارکان اصلی و فرعی در طول زمان، پیچیدگی های ارگانیک اجتماعی را توسعه بخشیده اند مورد بررسی قرار گرفته است و حدوث تکاملی یک جامعه ی جهانی که دارای قواعد نظام بخش جهانشمول است از نظر علمی تشریح گردیده است. <sup><span style="color:black;mso-themecolor: text1">1</span><span style="color:red"> <o:p></o:p></span></sup></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">امّا در مقال جاری این قلم <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بر آن است تا <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>صرف نظر از مباحث غامض انسان شناختی تکاملی - تاریخی با تکیه بر اصول ((رویکرد ساخت- کارکردی)) ظهور ترامپ در آمریکا و وقایع اخیر سیاسی انگلستان را با امعان نظر در کُنه ارگانیزم اجتماعی مستور در بطن جوامع لیبرال توضیح علمی دهد و آسیب شناسی (</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA">Social Pathology</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) آن را در مطمح نظر خوانندگان گرامی به ایجاز مطرح نماید. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">در طول تاریخ تمدّن، همواره صاحبدلان فرزانه و مردان آزاده در آثار فلسفی یا ادبی خویش به نابسامانی زمان حال، دلسردی از فردا و حسرتی عمیق بر ادوار ماضی نگاه کرده اند و با اشاراتی پر سوز از چرخه ایّام شکوه های خود را در اوراق درخشان کتاب تاریخ ثبت <span style="color:black;mso-themecolor:text1">نموده اند</span>. افلاطون حکیم در ((هفتمین نامه)) که منسوب به او است به مریدانش چنین می گوید: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">((ای یاران </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA">هرچه بیشتر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>روش مردان سیاسی و چگونگی قوانین و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>رسوم روز<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>را در نظر آوردم و هرچه پیرتر شدم تشخیص طرز تشکیل مدینه فاضله را دشوارتر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>یافتم. قانون و اخلاق با سرعتی سرسام آور رو به فساد می رود و من که همواره آرزومند یافتن مجال در اداره امور جامعه بودم از دیدن این وضع آشفته متحیر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و مبهوت مانده ام. هرچند آنی از اندیشه بهبود اوضاع و اصلاح قوانین اساسی غافل نشدم ولی در نهایت دریافتم که نظامات معیوب و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>قوانین به آسانی اصلاح پذیر نیستند و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اکنون تنها امید من به <b><u>استقرار عدل</u></b> در هیأت اجتماعات و نفس انسانی است...)) .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">با امعان نظر در سیر تکوینی حرکت تاریخ به سمت تکامل بر ماپوشیده نمی ماند که این روند نه تنها از یک نظم منقطیِ پیش بینی پذیر و دارای سرعت یکسان در پیشروی برخوردار نمی باشد بلکه عوامل، شرایط و متغیر های پیدا وپنهان بی شماری در طول زمان آنرا متأثر ساخته و گاه موجبات توقف توسعه مدنیّت و حتی عقبگرد قافله ی کمال بشریّت را فراهم آورده ا ند. کمرنگ شدن ایده ها و مکاتب عدالت خواه و معتقد به اصالت جامعه در<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مقابل مسالک بی اخلاق، ناهمگرا و بی شفقت غرب که داعیه اصالت فرد را دارند، ظهورداعش و ارتکاب جنایاتی غیر قابل باور و ددمنشانه توسط آن، سلوک انعطاف ناپذیر و مجرمانه ی اسراییل نسبت به زنان، کودکان و مردمان رنج دیده فلسطین در بزرگترین زندان جهان،شهر غزه و رخدادهای مأیوس کننده ی بیشمار در اقصی نقاط این کره ی خاکی، به تحقیق؛ دلایل ما در اثبات ناکامی تفکر غالب لیبرالیزم و سیستم جهانی مبتنی بر کاپیتالیزم در شتاب مستقیم و بی مانع به سوی تکامل نهایی می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">با کمی اغماض می توان قوانین حرکت در فیزیک کلاسیک و ریاضیات را به حرکت قطار تاریخ تمدن تعمیم داد و توجّه آن دسته از دانشمندان علوم اجتماعی را که طرفدار ضرورت مداخله علومی ناب نظیر ریاضی در شرح تئوری سیستم پیچیده اجتماعی هستند را به خویش <span style="color:black;mso-themecolor:text1">جلب کرد<sup>2</sup>. <o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">با مثالی ساده می توان چنین گفت که "نزدیک ترین فاصله بین نقاط </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA">A</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA">B </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خط مستقیمی است که بین این دو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">نقطه ترسیم می شود و مطابق با قوانین نیوتن "حرکت، به طور طبیعی در خط مستقیم امتداد خواهد داشت مگر اینکه متحرک با مانع یا نیرویی برخود کند و از سیر مستقیم و شتاب نخستین خویش باز ماند (</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%">a=f/m</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>).<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>لذا متحرکی که تحت تأثیر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>یک نیروی خارجی نباشد؛ در سبیل راست با سرعت و شتابی ثابت تا بی نهایت به پیش می تازد". حال اگر مسیر کمال تاریخ را به شکل خطی مستقیم از نقطه ی ((توحش مطلق)) تا نقطه ((تمدن ناب)) شناسایی و تعریف کنیم، برآیند نیروهای اجتماعی سلبی و ایجابی بیشماری را بر این سیستم گذارخواه و تعالی طلب مشاهده خواهیم کرد که با انگیزه ها،مطامع و توان اثر گذاری متفاوت، آن را از مسیر حرکت مستقیم منحرف می کنند و این حرکت را در پیچیدگی های عمیق اجتماعی؛ گاه به بیراهه و گاه به بازگشت معکوس و قهقرایی وادار می نمایند. بر این اساس؛ عدم قطعیّت و "بی ثباتی در شتاب" در این ره بعنوان اصول علمی از نظر جامعه شناس تیز<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بین مستور نخواهد ماند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ترسیم و توجیه این حرکت در مختصات زمانی گذشته و شرح پروسه تکامل(</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">Evolution</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) سیستم اجتماعی تمدّن ها با عطف نظر به منابع و داده های تاریخی کار چندان دشواری نیست و با اطمینان و قاطعیّت می توان ((کمال گرایی و تعالی طلبی انسان))، نیروهای معارض با این فرآیند و تأثیر و تأثر دیالکتیک این قوا را برهم از دوران باستان تا به امروز کشف و اثبات کرد و راه پر فراز و نشیب بشر در طول تاریخ را در مختصات مکانی و زمانی به نیکی ترسیم نمود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>امّا کشیدن نقشه ی راه در خصوص فردا به هیچ روی؛ کاری ساده و سهل نیست و همواره عوامل بیرونی و درونی پیدا و پنهان بیشماری،ارگانیزم اجتماعی ما را دستخوش اثرات شدید و خفیف خویش می نمایند. در چنین احوالی؛ پیش بینی، شناسایی، کشف و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شناخت جامع این عوامل و محاسبۀ تعداد و شدت نیروها و همچنین آثار برهم کنش و واکنشهای بین آنها به هیچ وجهی بر ما مقدور نخواهد بود<sup> </sup><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و لاجرم؛ علوم نابی چون ریاضیات در زمان حاضر بجز کمک به تحلیل داده های آماری و قیاس و استقرأ، قادر به ارائه ی خدمات دیگری به جامعه شناسی علمی نمی باشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">در این رهگذر؛ شرایط جهان امروز با نگاه بر سبیل دنیای دیروز؛ پیش بینی فردا را بر اندیشمندان اثبات گرا (</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">Positivists</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA">دشوار و غامض کرده است. تجربه تلخ شکست جامعه ملل (</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">League of Nations</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و بروز دو جنگ بزرگ جهانی در قرن گذشته و غیره به بدبینی ها و حتی احتمال توقف سازمان ملل متحد کنونی و ناکامی حقوق بین الملل عمومی دامن می زند و در عرصه ی اندیشه، کسی نمی داند که فرجام تاریخ بعداز وقوع جنگ با سلاح های هسته ای و نابودی تمدن چه خواهد بود؟.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">امروزه وقایع انزجار برانگیز <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بی شماری در اقصی نقاط گیتی رخ می دهند که جملگی آنها دلالت بر خودخواهی و خودپرستی شدید فردی و جمعی (</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">Egoism</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)<sup> </sup>در انسان دارند . دگر عضوهای پیکرۀ اجتماعی بنی آدم <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در برابر کارخانه ی محنت آفرین نادانی و خود گرایی انسان، مغفول یا مرعوب هستند و در هر گوشه و کنجی از این سیاره، اهریمن بی آزرم غرب در کمال خرسندی همچنان در سر تا سر گیتی به سوداگری جنون و مرگ می پردازد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">جمعیّت زمین روز به روز بی هیچ تناسب و قاعده ای افزایش می یابد و مطابق آمارها و اطلاعات موثق سازمان ملل هر روز بر ناتوانی و عجز محیط زیست در کشیدن بار طاقت فرسای بشر افزوده می شود. در بازارهای آزاد ملی و بین المللی، سود جویی و رقابت تنها مقولات با اهمیّت و مورد التفات بازرگانان و صاحبان ثروت است و سرمایه داری با ایجاد ارزشهای کاذب تقویت کننده مصرف گرایی مانند؛ فشنیزم، برندیزم و تبلیغ زندگی به اسلوب لاکچری تنها به سود جویی و استثمار ملتها می اندیشد. در رقابت برای سود جویی بیشتر و تنازع برای افزایش ثروت ؛ هیچ نیرویی را نمی توان یافت که قادر به مهار و کنترل هیولای خشن و ویرانگر سرمایه داری لیبرال مسلک غرب باشد. در دنیای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>معاصر هر ساله درآمد حاصل از فروش مواد مخدر بیش از درآمد حاصل از فروش کلّ نفت جهان است و نظامات حقوقی داخلی و بین المللی بعد از چندین دهه مبارزه قاطع هنوز نتوانسته اند اسباب ریشه کن شدن همیشگی این بلای خانمانسوز را فراهم آورند. امروزه در جهانی بسر می بریم که تنها 62 نفر از کلان اغنیای مشهورش، صاحب ثروتی به اندازه ی کلّ دارایی<u> 000/000/600/3<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></u>نفر مردمان محروم و فقیر (یعنی بیش از نیمی از جمعیت فعلی جهان) می باشند و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بی عدالتی، تبعیض، فقر ،محرومیت و اختلاف فاحش موجود در بین طبقات، روند توسعه ی تفکرات فضیلت محور و همبستگی های اجتماعی را به طور جدّی به چالش کشیده است<sup>3 </sup>. بنابراین بی هیچ تردید در رویکرد غالب لبیرالیزم سیاسی- اقتصادی غرب، بی اخلاقی سیاسی و عدم التفات به منافع مشترک بشری؛ یک ضرورت بقأ و اصلی بنیادین در نبرد اصالت های موهوم و شدیداً متعارض افراد در دوران نامیمون تفوّق ((مکتب اصالت فرد)) به شمار می آید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">منافع ملّی مغایر دولت ها و رقابت قدرت های جهانی بر سر منابع ثروت؛ روند کمال تمدن را دچار سرگردانی و حرکت در بیراهه ی زمان کرده است و مصداق بارز این امر؛ ضربه سخت وارده از سوی بریتانیا به پیکره و سیستم همبستگی نهادی اتحادیه اوپا می باشد و پوشیده نخواهد بود که <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>حتی می توان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا<sup>6</sup> را برخلاف مصالح عالیه ی بشریت و فلسفه صلح جاویدان بین المللی تلقی کرد.<sup> </sup><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>امروزه برخی از صاحبنظران و اندیشمندان علوم سیاسی، قویاً معتقدند که مقولاتی نظیر بریتیکس(</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black;mso-themecolor:text1">Brexit</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;color:black;mso-themecolor:text1; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)، ترامپیسم (</span><span dir="LTR" style="color:black;mso-themecolor:text1">Trumpism</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><sup><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4</span></sup><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و گرایش غالب دولت ها و احزاب حاکم به عوامگرایی هایی(</span><span dir="LTR" style="color:black;mso-themecolor:text1">Populism</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;color:black;mso-themecolor:text1; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;;color:black;mso-themecolor: text1;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">که با توسل به آن مبانی قدرت خویش را تحکیم می کنند می تواند خطر اعلان بیدار باش مجدد به تفکّرات و تمایلات نژادپرستانۀ افراطی و تکرار آنچه که در سال 1933موجب روی کار آمدن حزب نازی و هیتلر در آلمان گردید باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><sup><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>5</span></sup><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">از دیگر سوی؛ در واکنش به گرمایش زمین، آسیب های جبران ناپذیر وارده به زیست بوم و آثار منفی و پر خطر آن برای نسل های آینده؛ حقوق بین الملل عمومی، حرکتی بسیار کُند و نسبتاً غیر نافذ را در ایجاد الزام و تکلیف برای دول در این خصوص در پیش گرفته <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>وجدان عمومی جامعه جهانی در مطمح نظر رییس جمهور آمریکا به اندازه ای بی ارزش و فاقد اعتبار است که این تاجر بی فضل در نهایت وقاحت و خونسردی از پاره کردن توافق زیست محیطی <span style="color:black;mso-themecolor: text1">پاریس</span><sup><span style="color:red"> </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></sup>و بی اعتباری اسناد بیست و دومین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در مراکش<sup> </sup>به دلیل مغایرت مفاد آنها با منافع ملی و مصالح صاحبان ثروت در کشورش سخن به میان آورد و در چند نقض عهد فاحش بین المللی و بی سابقه نه تنها از پیمان زیست محیطی پاریس که <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>از توافق 1+5 موسوم به برجام نیز که داستان و عوارضش برخوانندگان این سطور پوشیده نیست، خارج شد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-bidi-language:FA">توصیف جامع احوال غم انگیز ایّام معاصر و اراده ی بی فتوّت امپراطوری ثروت که سواران بی کرامتش با مرکب بیداد بر قلوب پریشان آزادگان عالم می تازند در مجال این دیباچه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نمی گنجد و اشارت مختصر فوق تنها چند برگی ازدفتر قطور ((آسیب شناسی اجتماعی)) انسان در گسترۀ یک جامعۀ جهانی است.<br></span></p><br></div> text/html 2019-08-04T19:48:24+01:00 saeidca.ir سعید کافی انارکی_((ساربان)) دستخط خواجه حاظ شیرازی http://saeidca.ir/post/13 <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8368764600/Hafiz.jpg" alt="" style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans"><font size="3" style="">مقاله بنده در روزنامه اطلاعات 27 تیرماه 98</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;در لینک های ذیل قابل مطالعه می باشد</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://s9.picofile.com/d/8368764792/b89ca6e0-d283-416e-99a4-34ac230db44c/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87.pdf" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">بخش اول</font></a></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://www.cgie.org.ir/uploads/news/0%201396/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B7%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8.pdf" target="_blank" title="">کامل</a></font></div><div><br></div><div><a href="https://www.cgie.org.ir/fa/news/219682" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="5">در سایت دایره المعارف ایران</font></a></div><a href="http://s9.picofile.com/d/8368764792/b89ca6e0-d283-416e-99a4-34ac230db44c/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87.pdf" target="_blank" title=""><div></div></a></div> text/html 2019-02-20T21:05:26+01:00 saeidca.ir سعید کافی انارکی_((ساربان)) ناصر بخارایی http://saeidca.ir/post/12 <font color="#000099"></font><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">درویش را که ملک قناعت مسلم است<o:p></o:p></span></b></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">درویش نام دارد و سلطان عالم است<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">درهم شود ز بهر درم حال آدمی<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">آری تمام صورت درهم چو درهم است<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">روزی تو را ز بهر حوادث کند هلاک<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">گردون حلقه کرده که چون مار افعم است<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">در دور اگر به جام مرادی رسی منوش<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">کین کاس شربتی است که آلودۀ سم است<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">معدوم شد وفا و مروّت وفات یافت<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">وین جامۀ کبود فلک بهر ماتم است<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">خم در خمست کار جهان همچو زلف یار<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">صد گونه پای بند تو در زیر هر غم است<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">بر باد رفت عمر و تو از خویش غافلی<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">یکدم به خود بیا که همه عمر یک دم است<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">تدبیر زاد کن که فنا در ره بقا است<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">ترک امل بگو که عزیمت مصمم است<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">مولانا ناصر بخارایی علیه رحمه؛ شاعری عاشق و عارفی واثق است که در گذار از درازنای قرون و اعصار گذشته، در غبار ناملایمات حوادث دهر، نه تنها در ایران معاصر بلکه در زادگاه خود بخارا نیز از مطمح نظر پارسی زبانان مستور مانده و در ابتلا به سنت گردون حلقه کرده ای که در وصف او چون مار افعی است؛ به گناه دانش و فضل در عهد زندگانی هم؛ زمام مراد نیافته و امروز صدها سال پس از سپردن ودیعت حیات به مادر هستی، هنوز آنگونه که در خور مقام و جایگاه والای عرفانی و ادبی او است حق وی در زبان و ادبیّات پارسی ادا نگردیده است. <o:p></o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">گمان مبر که اگر تیر ناله بگشایم/سنان آه مرا آسمان سپر باشد/ طمع به کس نکنم از گدایی ام عار است/سؤال کار گدایان معتبر باشد/ ثنای هر کس و ناکس برای زر نکنم/که وجه قوت من ز دسترنج بر باشد/<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">هرچند در دیوان شعر او قصاید و اشعار محدودی در مدح شاهان و حکومتیان به چشم می آید اما بر خلاف مدایح سایر شعرا ابیات او هیچگاه آمیخته با مبالغه و گزافه گویی های بی اساس نیست و روح حاکم بر آنها غالباً جنبه تعلیمی و اخلاقی دارد که همواره سلطان را به عدل و رای و دانش و حلم، تلقین می دهد.<o:p></o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">رسید مژده دولت که یار می آید/چو مه به قلۀ گردون سوار می آید/نهاد گل همه شب گوش و بامداد شنید/ ز باد صبح که آن گلعذار می آید/ شکوه منصب شاهی جلال دین هوشنگ/که روز رزم چو اسفندیار می آید/نکرد ناله ز دست چنار کز عدلت/نوای مرغ ز برگ چنار می آید.<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">او مانند هر شاعر پر احساس؛ گاهی امیدوار و گاهی لبریز از یأس و ملالت و نومیدی است و گردش چرخ ایّام را به کام مردم نادان می بیند.<o:p></o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">در عدم آسوده بودم، این زمان از بود خویش/ رنج دارم، کاشکی هرگز نبودی بود من<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">ناصر بخاری همچون حافظ شیرازی مرید پیر مغان است و در مواضعی سخت بر علیه صوفی و زاهد و مفتی و محتسب؛ چون نیک بنگری بهتر از هر شاعر دیگر؛ دمیدن آفتاب عشق و پرتو حسن خدای را در بامداد ازل توصیف کرده است.<o:p></o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">به جان جمله مردان که در صباح ازل/چو باد لطف روان شد ز جنبش اوّل/</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif; font-size: 14pt;"> </span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">مرا ز غنچه پر خون دل گلی بشِکفت/</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif; font-size: 14pt;"> </span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">که بوی عشق ازو پر شده است، دین و دول/</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif; font-size: 14pt;"> </span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">خوش است صحبت رندان کز آب صافی خُم/بشسته اند ز خود رنگ زرق و بوی حیل<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">اثر انکار ناپذیر این مرد بر شاعران معاصر و متأخر بر او تا بدان جا است که در دیوان ها و آثار ایشان؛ استقبال و اقتباس از ناصر فراوان به چشم می آید. او خود امّا خود را مقلّد نمی داند و با دفاع &nbsp;از اصالت اشعارش، خود را نادرۀ ایام دانسته و مدّعی درج سکّه ای نو بر ساحت سخن منظوم می شود.<o:p></o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">رواجی یافت دینار معانی/ که ناصر سکّه ای نو بر سخن زد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">اگر ناصر بخارایی را در زمرۀ مظلوم ترین شاعران گمنام ادب پارسی و در طراز بهترین شعرای کلاسیک سبک عراق عجم لقب دهیم، هرگز اغراق &nbsp;و مبالغه ای نابجا در حق وی نکرده ایم. <o:p></o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">سخن نادر من گر عجبت می آید /نکنی عیب که من نادرۀ ایامم<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">اشعار او در بلاغت و فصاحت ظاهر و معنای بلند باطن با شعر بزرگانی چون حافظ و سعدی و مولوی پهلو می زند و شاخسار درخت سرو در برابر آزادگی نهفته در کلامش شرمسار می گردد. امّا در کمال تعجّب و تأسف در قیاس با سایر شاعران معاصر وی، تعداد نسخ خطی بر جای مانده از آثارش بسیار قلیل و انگشت شمار است و پوشیده نخواهد بود که دلیل این امر؛ ارتباط کمرنگ او با دستگاه دیوانی ملوک و شاهان و فقر و تنگ دستی وی می باشد.<o:p></o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><font size="4">آفرین بر من که من از آفرینش برترم<o:p></o:p></font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><font size="4">طایر قدسم فلک چون بیضه در زیر پرم<o:p></o:p></font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><font size="4">چون مگس خوان لئیمان را نخواهم شد کمین<o:p></o:p></font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><font size="4">چون صراحی پیش هر ناکس فرو ناید سرم<o:p></o:p></font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><font size="4">شهسوار ملک فقرم وز زبان شمشیر من<o:p></o:p></font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><font size="4">پادشاه وقت خویشم وز معانی لشکرم<o:p></o:p></font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><font size="4">زر اگر خاک است بادا خاک خواری بر سرش<o:p></o:p></font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><font size="4">من به روی زرد خود مستغنی از وجه زرم<o:p></o:p></font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><font size="4">نفس و طبع و چرخ و انجم پرده روی من اند<o:p></o:p></font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><font size="4">سرخ رو گردم چو گل گر پرده ها را بردرم<o:p></o:p></font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><font size="4">گفت ناصر این قصیده از زبان کبریا<o:p></o:p></font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><font size="4">ورنه در راه حقیقت از غباری کمترم</font><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">شرح احوال و توصیف کیفیّات دیوان قطور و غنی ناصر بخارایی؛ خود نیازمند انجام تحقیقات و پژوهش های علمی منسجم و دانشگاهی است. اما مطالب فوق به ایجاز دیباچه ای است بر مقالت استاد گرانقدر و ناصرشناس معاصر در جمهوری تاجیکستان؛ پروفسور ((شریف مراد اسرافیل نیا)) که سالیان دراز از عمر با برکت خویش را صرف تحقیق و کنکاش در روزگار و آثار ناصر بخاری و دیگر شاعران بزرگ ادب پارسی کرده است. مقالۀ ایشان که در مورخ پنجشنبه دوم اسفند ماه جلالی در سنه یکهزار و سیصد و نود و هفت در بخش وادی ادبیات روزنامه شهیر اطلاعات به پایمردی استاد رضا رفیع به چاپ رسیده است، خلاصه ای است از کتاب مفصّل و مبسوطی که استاد به زبان روسی درباره میراث و احوال ناصر بخارایی در دانشگاه مسکو به چاپ رسانده اند و پس از بازگردانی آن به زبان فارسی تاجیکی، به زودی با پایان کار ویرایش و آماده سازی آن برای خوانندگان ایرانی به صورت کامل در کشور ما نیز به زینت طبع آراسته خواهد شد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">در عین حال در خصوص سوابق اقدامات انجام یافته در باب معرفی ناصر بخارایی به نسل های معاصر، لازم به ذکر می دانم که مرحوم استاد دکتر مهدی درخشان، رحمت الله علیه &nbsp;برای اولین بار در سال 1353 خورشیدی دیوان ناکامل امّا ارزشمندی از کلیّات ناصر بخارایی را توسط بنیاد نیکوکاری نوریانی تهران به تعداد محدود هزار نسخه در ایران به نشر رسانده اند که این کتاب در بازار امروز نایاب و خارج از دسترس علاقه مندان به ادبیات پارسی است. از این رو نگارنده حقیر این سطور که در حال حاضر چندی است به تصحیح دیوان جامع ناصر اهتمام دارد در زمان جستجو برای یافتن نسخ خطی اشعار وی به حمد الله و المنه؛ توفیق آشنایی با پروفسور اسرافیل نیا و بهره از معلومات ارزنده ایشان در خصوص این شاعر گمنام را یافت و از این رهگذر مراتب سپاس و تقدیر و تشکر خویش را به ایشان اعلام می دارد. <o:p></o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: left; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"> <span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US;" dir="RTL">سعید کافی انارکی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>- <span lang="FA" dir="RTL">ساربان</span></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><strong><font face="Mihan-Yekan">برای دریافت متن مقاله استاد دکتر شریف مراد اسرافیل نیا&nbsp;</font></strong></font><a href="http://s9.picofile.com/d/8353309442/fe1fd6df-a9a0-4e2f-b136-cf46bb16ad2e/p6.pdf" target="_blank" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></a><font face="Mihan-Nassim" size="5"><a href="http://s9.picofile.com/d/8353309442/ccd4863c-2f41-443f-8bad-151a557e129c/p6.pdf" target="_blank" title="">اینجا کلیک کنید</a></font></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><a href="https://cgie.org.ir/fa/news/218504" target="_blank" title="دایره المعارف"></a></p><p align="center" class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"></p><p></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" alt=""><a href="https://cgie.org.ir/fa/news/218504" target="_blank" title="دایره المعارف">&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Nassim">برای دریافت متن مقاله از سایت دایره المعارف ایران اینجا کلیک کنید</font></a></p><strong> </strong> text/html 2019-02-17T06:56:59+01:00 saeidca.ir سعید کافی انارکی_((ساربان)) حافظ در خمسه تدبیر - روزنامه اطلاعات پنجشنبه نهم اسفند ماه جلالی 1397 http://saeidca.ir/post/10 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA"><img src="https://up.20script.ir/file/4bcf-fffds22-15-.jpg" alt="صفحه نخست نسخه خطی دانشگاه پرینستون" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">به شهادت دیوان و حکمت مستور در یکایک ابیاتش، مولانا شمس مِلَّه</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;و الدین، خواجه حافظ شیرازی رحمه الله علیه؛ در زمرۀ بزرگترین شاعران و حکیمان تاریخ ادب و تمدن ایران است. آموزه های اخلاقی و معرفتی جهانشمول نهفته در اشعار او تا بدان جا است که در سرتاسر جهان متمدّن از قرون دور و نزدیک گذشته تا به امروز؛ در کنار </span><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مشتاقان بی شمار</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA"> ایرانی؛ مریدان، مبلّغان و شیفتگان بلند آوازۀ فراوانی چون ((سودی بسنوی)) در امپراطوری عثمانی، ((جان ولفگانگ گوته)) در آلمان، ((جوزف هامر)) در اطریش، ((سر ویلیام جونز)) و ((جان نوت در انگلستان))، ((ژان باتیس نیکولا)) و ((شارل دو ویلر)) در فرانسه و غیره از هواخواهان فرنگی این نازنین صنم ادبیات فارسی بوده اند. هرچند از احوال و زندگانی شخصی خواجه، اطلاعات زیادی در دست نیست اما با امعان نظر در تذکره های مشهور و تطبیق اشعار شاعر با وقایع و تحولات اجتماعی- سیاسی دوران حیات وی و همچنین بررسی تأثیر و تأثرات موجود بین او و سایر شاعران معاصرش، می توان به یک تجسّم و درک واقعی از شخصّیت والا و آزادۀ این حکیم&nbsp; اقلیم پارس و شناخت مسیر کمال &nbsp;فکری و ادبی وی نایل گردید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">دولتشاه سمرقندی (</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۸۴۲-۹۰۰</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA"> ه‌.ق) تذکره‌نویس و ادیب مشهور قرن نهم هجری در شرح حال شمس الدین محمد حافظ؛ شاعری را دون مرتبۀ بلند او دانسته و در باب وی می گوید که خواجه حافظ: ((نادرۀ زمان و عجوبۀ جهان بوده و سخن او را حالاتی است که در حوزه طاقت بشری درنیاید و همانا از واردات غیبی است...))<sup>1. </sup><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">به روایت همین تذکره<sup>2</sup>؛<sup> </sup>سید قاسم تبریزی ملقب به قاسم انوار (757 </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">–</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA"> 837 ه-ق) شاعر تقریباً معاصر با حافظ که ممکن است در عهد جوانی محضر شمس الدین محمد را درک کرده باشد؛ (( معتقد دیوان حافظ بودی و دیوان خواجه را پیش او علی الدوام خواندندی و بزرگان و محققان را به سخن حافظ ارادتی ما لآ کلام است)). تذکره های مهم دیگری مانند؛ ((طبقات شاه جهانی)) نیز به همین وجه ارادت و اعتقاد عظیم جناب قاسم را به حضرت حافظ تأیید کرده اند<sup>3</sup>. هرچند در هیچیک از منابع تاریخی و پژوهشی فارسی از سید قاسم انوار به عنوان جامع و گردآورندۀ دیوان حافظ نامی آورده نشده است؛ امّا در مقالات متعدّد انگلیسی و فرانسوی مربوط به قرون هفده تا بیست میلادی، از او بعنوان جامع دیوان حافظ یاد کرده اند و بعید نیست که ((محمد گلندام)) معروف که موضوع مباحثات و تتبعات سلبی و ایجابی فراوانی در طول دهه های گذشته بوده است همان ((سید قاسم انوار تبریزی)) باشد<sup>4</sup>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">با وجود همۀ فراز و فرودهای تاریخی و بی ثباتی های عمیق سیاسی و اجتماعی در اقصی نقاط قلمرو پهناور زبان پارسی، اگر کسی قرن هشتم هجری را قرن کمال غایی ادبیات کلاسیک ایران بداند به هیچ وجه مبادرت به مبالغه و اغراق نکرده است. قرن مذکور؛ دوره ظهور دهها شاعر، حکیم ، عارف، کاتب و دانشمندان نام آشنا و ناآشنا است که علیرغم انجام تحقیقات ارزشمند متعدد توسط عالمان و اندیشمندان کشورمان در طول دهه های گذشته، همچنان نیاز به انجام تتبّعات ژرف بیشتر در شرح احوال، آثار مثبت و ایجادات فرهنگی صدۀ هشتم هجری در ساحت تمدّن پارسی در جنبه های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی، بدیهی و لازم به نظر می آید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">بر این پایه؛ کانون مبحث ما در این نوشتار؛ در کنار ارایۀ دو تصحیح تازه و بدیع از اشعار حافظ و ناصر بخارایی؛ به یافتن سه غزل کاملاً مرتبط و تقریباً هم معنای دیگر با آنها از سلمان ساوجی، خواجوی کرمانی و عبید زاکانی، دیگر شاعران نامدار قرن هشتم هجری اختصاص دارد که تحت استقبال یا در استقبال یکدیگر سروده شده اند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">چون نیک بنگری در غزلیّات مذکور؛ سخن از یک ارتباط پیچیده بین مفاهیم ((تقدیر و تدبیر)) است که کمال حسن یار، عشق و مستی و آه آتشناک را در سوز سینه های شبگیر شاعران پنجگانۀ فوق؛ به لطف و خوبی تفسیر می کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">غم جهان مخور و پند من مبر از یاد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">که این لطیفۀ عشقم ز رهروی یاد است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">رضا به داده بده وز جبین گره بگشای<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">که بر من و تو در اختیار نگشاد است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;خواجوی کرمانی، عبید الله زاکانی و شمس الدین محمد حافظ در کنار یا حوالی آب رکن آباد و خواجه سلمان ساوجی و درویش ناصر بخارایی در بغداد؛ با نیروی پر خروش عشق و آواز رود به استقبال یکدیگر می روند و در کلام</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> و نظم خویش با اعلام تسلیم در مقابل قضای آسمان؛</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="FA"> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">بر ناصحان بی عمل و ازرق </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">پوشان</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA"> سنگدل و بی ثمر در یک وزن، یک قافیه و یک روح<sup>6</sup>؛ &nbsp;چون دجله طغیان کرده و به یکدیگر پیغام همسویی و همبستگی فکری ارسال می کنند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">همچنانکه در مقالۀ قبلی مورد اشارت واقع شد؛ نگارنده حقیر این سطور در حال تصحیح تازه ای از نسخ خطی دیوان خواجه حافظ شیرازی و ملک الشعرا مولانا ناصر بخارایی است و در پژوهش خویش با بهره از نسخ کهن خطی؛ به اشعار و احوال سایر شاعران معاصر ایشان نیز نظری تطبیقی و قیاسی دارد. لذا هر از چندی در حین کار تصحیح؛ استقبال های جالب، هم جهت و گاهاً مغفول ماندۀ موجود در آثار شاعران معاصر قرن هشتم هجری بر وی کشف می گردد که اتحاد پنج غزل مذکور، یکی از مهمترین آنها به شمار می آید. از این رو؛ نویسنده بر کلیّت آن؛ بدواً نام ((خمسۀ تدبیر)) نهاد و در ادامه با انعکاس مطالب مربوطه، این غزلیات پنجگانه را با توضیحات لازم ارایه می نماید<sup>6</sup>: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;" lang="AR-SA">ادامه این مقاله در لینک زیر قابل مشاهده می باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><a href="https://up.20script.ir/file/e1b0-khamse.pdf" target="_blank" title="PDF">برای دریافت متن کامل این مقاله اینجا کلیک نماید</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://www.ettelaat.com/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1/" target="_blank" title=""></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left: -22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"></p><p></p><a href="https://www.ettelaat.com/mobile/?p=117504&amp;device=phone" target="_blank" title=""><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font size="5"><font face="Mihan-Nassim">مقاله حافظ در خمسه تدبیر در روزنامه اطلاعات (با تلخیص) اینجا کلیک کنید</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://cgie.org.ir/fa/news/218549" target="_blank" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><b><font size="5" face="Mihan-Nassim">مقاله فوق در سایت دایره المعارف&nbsp;</font></b></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://up.20script.ir/file/2f76-Ettelaat69116108101116485057201604-2-.pdf" target="_blank" title=""><font size="5" face="Mihan-Nassim">برای دانلود فایل روزنامه اطلاعات اینجا کلیک کنید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></font></a></p> text/html 2018-12-29T19:26:15+01:00 saeidca.ir سعید کافی انارکی_((ساربان)) مقاله ادبی حقیر در روزنامه اطلاعات مورخ 22 آذر 1397 http://saeidca.ir/post/9 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"><img src="http://s8.picofile.com/file/8347292092/tttttttttttttttttt.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;" width="665" vspace="0" hspace="0" height="1237" border="0" align="absmiddle"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;حکیم شمس الدین محمد بن بهاءالدین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">حافظ شیرازی، شاعری است که به اندازه سایر حکیمان نامدار تاریخ ادب پارسی، صاحب مقام عالی حکمت و فاتح قله های بلند معرفت و کمال انسانی است. پس از گذشت هفت قرن از روزگار حیات مبارک حافظ؛ اوهمچنان زبان ناطق آفتاب و ((لسان الشمس)) در دولت بیدار زبان و فرهنگ ایران است. از کران تا به کران؛ شعر او را چنان حشمتی است که در گرانش سحرانگیز و پر رونق ابیاتش، دل های صاحبدلان فرزانه و ابنای رنج دید</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ۀ</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> در هر زمانه، همچون حکایت شمع و پروانه، مستانه در مدار آن سرگردان هستند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;حکیم در خانۀ ارباب بی مروّت دهر؛ مبتلا به دردهای کهن و تکرار شوندۀ تاریخ تمدن انسانی است. استبداد، جنگ، بی عدالتی، فقر، جهل، تحجّر، تزویر و جامۀ ازرق؛ از جملۀ فروبستگی های کار جهان در دیدۀ ژرف بین و نیک خواه این مصلح شیرازی است. او پیش از آنکه به عشق ورزیدن، شهره شهرها باشد مشهور خوبان در کوی رندان عالم سوز است و هیچ منجّم را یارای شناختن کوکب بخت بلند و شدت جاذبۀ طالع اشعار مسیحایی و روح انگیز</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ش</span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA"> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">نیست.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">که توسنی چو فلک، رام تازیانۀ تو است<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:right 85.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">در اندرون این مرد خسته دل اما ندای آزادی، فریاد و آرزوی رهایی از دیار محنت آباد و ضرورت حذر از این عروس هزار داماد است که با منادای شکافتن سقف افلاک و در انداختن طرحی نو بر خانۀ ارباب بی مروّت دهر و اجتماعات انسانی، منظوم گردیده. حافظ حکیم است زیرا جان مستور در شعر او یک روح تمام عیار سیاسی و آرمانی دارد که از فراز و فرودهای تاریخی و انقلاب زمانه، حافظۀ کهنۀ چرخ و اصول بی فتوت فلک را می خواند و تو را از وقایع تلخ و راستین جهان، آگاه می سازد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">از این فسانه هزاران هزار دارد یاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">که لاله می‌دمد از خون دیده فرهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">یأس حافظ امّا آمیخته با احساس است و احساس او آمیخته با امید به فرجامی روشن، برای فردا است. در مطمح نظر و بشارت کرشمۀ لطفش؛ انسان، بلند نظر و شاهبازی سدره نشین می باشد که سزاواری نشیمن در مدینه ای فاضله چون سرای رضوان دارد و چون نیک بنگری؛ از امعان نظر در اندیشۀ بلند و فلسفۀ واقعگرایانۀ نهفته در یکایک غزل های خواجه؛ شهادت و فریاد قدسیان سماوات به گوش جان می آید که دیوان او در بر دارندۀ همتی است که با نیروی انفاس سحرخیزان درمی آمیزد، بدرقۀ راه می گردد و تو را به رهایی از بند غم ایّام، رجای واثق می بخشد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="6"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="6"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"><img src="http://s9.picofile.com/file/8347293884/0001_8_.jpg" alt="" width="518" vspace="0" hspace="0" height="730" border="0" align="middle"></span></b></p><a href="https://www.ettelaat.com/mobile/?p=107917&amp;device=phone" target="_blank" title="روزنامه اطلاعات"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></p></a><a href="https://www.ettelaat.com/mobile/?p=107917&amp;device=phone" target="_blank" title=""></a><a href="https://www.ettelaat.com/mobile/?p=107917&amp;device=phone" target="_blank" title=""><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font color="#3333ff">الف-جهت مشاهده مقاله فوق در روزنامه اطلاعات اینجا کلیک بفرمایید</font></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"></p></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><font size="5" face="Mihan-Nassim"><a href="https://cgie.org.ir/fa/news/217679" target="_blank" title="" style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;ب - مقاله فوق در دایره المعارف </a></font></b></p> text/html 2018-11-25T09:50:04+01:00 saeidca.ir سعید کافی انارکی_((ساربان)) مولانا اسد گلزاده بخارایی http://saeidca.ir/post/8 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p align="center" class="MsoNormal"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b style="">Асад Гулзодаи Бухороӣ</b></font></p></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>&nbsp;یگانه شاعر پارسی گوی معاصر در بخارای شریف</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><b>نویسنده : سعید کافی انارکی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><img align="middle" alt="Mollana Assad Golzage Bukari" src="http://s9.picofile.com/file/8343801784/WhatsApp_Image_2018_10_04_at_18_16_14.jpeg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim"><b style=""><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style="">الف -صورت مختصر: چاپ در روزنامه اعتماد مورخ شنبه نوزدهم آبان ماه سنه 1397</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style=""><br></b></font></div><a title="" href="http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/page/1132/8/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-" target="_blank"><div></div></a><div style="text-align: center;"><div style="display: inline !important;"><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim"><font size="4" style="">A&nbsp;</font><a title="" style="font-size: x-large;" href="http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/page/1132/8/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-" target="_blank">لینک مستقیم روزنامه</a></font></div></div><div></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><font face="Mihan-Nassim" size="4">B&nbsp;</font><a title="" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;" href="https://up.20script.ir/file/5c94-EtemadNewsp.pdf" target="_blank">لینک کمکی</a></font></div><div><font color="#3333ff"><a title="" href="https://up.20script.ir/file/5c94-EtemadNewsp.pdf" target="_blank"></a><a title="" href="s6.uplod.ir:182/d/2k27uzm64hvhuf6tj2oj773u7eisfmucwshskjqmkf7kzcsna54w6y3k5zpdgggldreedaja/EtemadNewsp.pdf" target="_blank"><div></div></a></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000025" face="Mihan-Nassim" size="4"></font><br></div><div><div style="display: inline !important;"><br></div></div><div><a title="" href="s6.uplod.ir:182/d/2k27uzm64hvhuf6tj2oj773u7eisfmucwshskjqmkf7kzcsna54w6y3k5zpdgggldreedaja/EtemadNewsp.pdf" target="_blank"><div></div></a></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style=""><a title="" style="" href="https://up.20script.ir/file/6a43-Assad-Golzade-Bokhari-end2.pdf" target="_blank">ب- صورت جامع : متن کامل مقاله&nbsp;</a></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" dir="RTL">مولانا اسد گلزاده بخارایی</span></b><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><font face="Mihan-Yekan"><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" dir="RTL">نویسنده : سعید کافی انارکی- ساربان</span></b><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><font face="Mihan-Yekan"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" dir="RTL">آبان 1397&nbsp; خورشیدی</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><br></p></div><div> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA" dir="RTL">ای بخارا کوچه ها و باغ راغت دلگشا<o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA" dir="RTL">شاهرود و مسجد و ارگ منارت دلربا<o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA" dir="RTL">حوض های مرمرینت دلکشند و دل پسند<o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA" dir="RTL">ساکنانت چهره خندان، دلبرانت مه لقا<o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA" dir="RTL">شاعرانت نام تو مشهور دنیا کرده اند<o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-bidi-language:FA" dir="RTL">هرکه آید نزد تو ای هموطن آغُش گشا<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA">دارالملک بخارا در سرزمین فرا رود یا ((</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;">ماوَراءُالنَهر)) در کنار شهر سمرقند از مراکز اصلی فرهنگ و تمدّن ساز در تاریخ ایران هستند که با یک سابق</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">ۀ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;"> شهرنشینی بیش از 2500 ساله از دوران هخامنشیان تا به امروز؛ فراز و فرودهای تاریخی بی شماری را بر خویش دیده اند. هرچند که فرهنگ این دیار در درازنای زمان، همواره فرهنگی ایرانی با آداب و رسوم مردمان پارس بوده است و مشاهیر بزرگ برخاسته از این سرزمین و نواحی آن چون آدم الشعرا رودکی، نظامی عروضی سمرقندی، حکیم ابن سینا، مولانا ناصر بخارایی، عصمت بخارایی، سپهری بخارایی</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;">آغاجی بخارایی، بوالمثل بخارایی<b>،</b></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;">شوکت بخارایی، خیالی بخارایی، عبدالطیف کرام بخارایی و غیره، جملگی در توسعه و بسط حکمت و ادب پارسی نقشی بی بدلیل و انکار ناپذیر داشته اند امّا جغرافیای سیاسی خاص آن اقلیم از قبیل قرابت زمینی با مناطق مغولستان، ازبکستان و روسیه؛ همواره این شمالی ترین استان پارسی گوی جهان را دستخوش تغییرات و تحوّلات تاریخی و سیاسی نموده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;">&nbsp;آخرین حاکم ایرانی بخارا نادر شاه افشار بود که در سنۀ 1153 هجری قمری مناطق ماورا النهر را فتح کرد و بر آن حکم راند امّا پس از مرگ او دوباره این نواحی به دست ازبکان شیبانی افتاد و بعدها در قلمرو روسیه، اتحاد جماهیر شوروی و ازبکستان امروزی قرار گرفت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;">با این حال چون نیک بنگری سمرقند و بخارا در کارخانۀ بی ثبات دهر؛ به کرّات</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-bidi-language:FA">در</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;"> فتوحات اغیار، بخشیده شده و در کنایت خواجه حافظ با خال هندویی در خوان یغما معاوضه شدند، امّا به حمد الله و المنه در کوران حوادث زمان از دیوان قضا، خط امان بر زبان پارسی آوردند و همواره پارسی گوی ماندند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">با امعان نظر در احوال آن خاک غمناک بر ما پوشیده نخواهد ماند که مردمان نجیب و غیرتمند شمال ایران باستان، همیشه خود را فرزندان فردوسی توسی دانسته اند و تلاش های مذموم و سازمان یافتۀ بدخواهان در دوران حکومت شوروی نیز نتوانست مانع بقأ و توسعۀ زبان و ادبیّات فارسی در سرزمین های مذکور گردد.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Lotus&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;"> فیروزی پارسی درحالی است که در قرن گذشته؛ فرزندان خلف سلم و تور حتی با تغییر اجباری الفبای فارسی به حروف روسی؛ سعی در جدایی هرچه بیشتر مردمان نواحی پارس زبان مذکور از برادران و خواهران ایرانی و آثار و کتب برجای مانده از نیاکان مشترک ما نمودند و در طول دوران جنگ سرد، تلاشی بس عبث در راه انجماد روان و فرّه ایرانی در اتحاد شکنندۀ جماهیر ماورأ النهر کردند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;">این مقال امّا از بهر بیان تاریخ و مصائب بی شمار در گذشته بر مردم شریف نواحی بسیار شمالی پارسی گوی نمی باشد. آنچه از نظر گذشت دیباچه ای بود بر معرفی همای اوج سعادت و نگارندۀ اوراق زرین سیادت در گلشن ایجادات ادب پارسی، یگانه شاعر فارسی گوی معاصر و زندۀ شهر بخارا؛ ((ملک الشعرا مولانا خواجه اسد گلزاده بخارایی)).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe Arabic&quot;">&nbsp;این حکیم، شیر دلی است که در فراز و نشیب بیابان عشق، جفاها کشید و از بلایا نپرهیزید. او شاعری است که از اشعارِ تر و تازه و روح انگیزش به گوش دلهای عاشقان فرهنگ و ادب پارسی؛ ((آواز درآ)) باز می آید و دولت بیدار وجودش به کرشمۀ حُسن از جام اقبال همایونی، خون گرم حیات به جان زبان فارسی می بخشد.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" alt=""><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://cgie.org.ir/fa/news/218323" target="_blank" title="اسد گلزاده در دانشنامه بزرگ ایران">متن کامل این مقاله در دایره المعارف بزرگ ایران&nbsp;</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL">یا در لینک ذیل&nbsp;</p></div> text/html 2018-07-21T17:57:42+01:00 saeidca.ir سعید کافی انارکی_((ساربان)) نسخ خطی در دست تصحیح - ناصر بخارایی و حافظ شیرازی http://saeidca.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;</span><img alt="" src="http://uupload.ir/files/hggv_abegold.jpg" width="631" vspace="0" hspace="0" height="921" border="0" align="middle"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div align="center"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">با درود خدمت هم میهنان گرامی:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;به استحضار می رسانم که این حقیر در حال تصحیح دیوان <font color="#ff0000">مولانا خواجه ناصر بخارایی</font> شاعر قرن هشتم هجری و همچنین تصحیح تازه و جامعی از دیوان لسان الغیب <font color="#ff0000">حافظ شیرازی </font>می باشم. لازم به توضیح است که این دو پژوهش با بهره از کلیه نسخ خطی موجود از این دو شاعر بزرگ معاصر در کتاخانه های معتبر داخلی و خارجی در حال انجام است که با عنایت ایزد به زودی به زینت طبع آراسته خواهد شد. در این راستا از شما استدعا دارم تا چنانچه در کتابخانه ها و کلکسیون های شخصی و خانوادگی خود نسخی خطّی از این دو ادیب گرانمایه را در اختیار دارید در جهت غنا بخشیدن هرچه بیشتر به این تحقیقات ادبی با برقراری تماس با بنده از طریق مجاری ارتباطی مندرج در این وبگاه، پیشگام خدمتی ارزشمند و قابل ستایش به ساحت مقدس زبان و ادبیّات پارسی باشید.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim" color="#cc0000"><b style="">مولانا ناصر بخارایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim" color="#cc0000"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>زلفت مرا به حلقۀ دام بلا کشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>بخت سیاه بین که به آخر کجا کشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>بودم مثال قطرۀ شبنم قرین خاک</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>مهر تو رُخ نمود و مرا بر هوا کشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>گل وقت صبح خرقۀ فیروزه چاک زد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>تا آن نگار نازک رعنا، قبا کشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>بگریست زار وقت سحر شمع جان بداد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>بیچاره دوش شب همه شب تا چه ها کشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>ناصر اگر ز دوست جفا می کشی چه باک</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#006600"><b>از عاشقان غریب نباشد جفا کشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8335662950/1053144777484343d0897ss.png" width="429" vspace="0" hspace="0" height="623" border="0" align="middle"></div><div style="text-align: center;">…</div><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/k0od_cps_w632124b_fp_dd-3.jpg" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8336863650/cps_w632124b_fp_dd_3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-06-06T11:55:07+01:00 saeidca.ir سعید کافی انارکی_((ساربان)) حافظ شیرازی http://saeidca.ir/post/4 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8330865718/PSX_20180704_023712.jpg" alt="" width="88" vspace="0" hspace="0" height="88" border="0" align="texttop"></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ygwf_hafiz960_sane1.png" alt="" width="695" vspace="0" hspace="0" height="1115" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2016-03-20T11:53:27+01:00 saeidca.ir سعید کافی انارکی_((ساربان)) به نام خداوند جان آفرین..... حکیم سخن در زبان آفرین http://saeidca.ir/post/2 <div align="center"><div align="center"><div><div><b><font size="4" face="georgia,times new roman,times,serif" color="#009900"><span id="result_box" lang="fr"><span style="direction: rtl;">(Bienvenue sur le site officiel de Saeid.K.A.(Sareban</span></span></font></b><br></div><span id="result_box" lang="fr"></span></div><font size="2"><span id="result_box" lang="fr"><span>Adresse de bureau: Nomber 214 du Royal Adminstrative &amp; Commercial Center.Ferdoosi Street- Shahrood-Iran</span><br><span>Téléphone: +982332247058</span></span></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><b>******</b></font></font><br></div><font face="Mihan-Nassim"><font size="5" color="#000000"><b>در ازل قبلۀ جانم خم ابروی تو بود</b></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#000000"><b>روی تو سوی دل و روی دلم سوی تو بود</b></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#000000"><b>...</b></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#000000"><b>ملَک از نسبت آن سجدۀ آدم می کرد</b></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#000000"><b>که گِل قالبش از خاک سر کوی تو بود</b></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#000000"><b><br></b></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#000000"><img alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8338083450/000001.jpeg" width="618" vspace="0" hspace="0" height="720" border="0" align="middle"><b><i><u><sub><sup><strike><br></strike></sup></sub></u></i></b></font></font><br><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5">بویی در آب و گِل ز گُل عارض تو بود</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5">از بهر آن فرشته به آدم سجود کرد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">مولانا ناصر بخاری</font></div></div><div align="left"><br></div>